• http://raidrar.deviantart.com/ Takeru Avila

    Definitely pleasing to my eyes. >:3